ORGÁNY A VÝBORY SENIORÁTU

“AKÉ KRÁSNE SÚ NOHY TÝCH, KTORÍ PRINÁŠAJÚ RADOSTNÚ ZVESŤ O DOBRÝCH VECIACH” LIST RIMANOM 10:15

Seniorálne predsedníctvo:
Mgr. Marián Kaňuch (CZ Žilina) – senior
Ing. Ján Beňuch (CZ Žilina)  – seniorálny dozorca

Seniorálne presbyterstvo:
Seniorálni presbyteri z titulu funkcie:
Mgr. Milan Kubík (CZ Martin), – konsenior
Mgr. Miroslav Eštok (CZ Záriečie) – konsenior
……………………… – zástupkyňa sen.dozorcu
Neobsadené         – seniorálny právny zástupca
…………………….. – predsedkyňa HV
……………………..– predsedkyňa VMV
…………………….. – predseda ZED ZVS

Volení seniorálni presbyteri – ordinovaní:
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Volení seniorálni presbyteri – neordinovaní:
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Volení seniorálni presbyteri – náhradní:
……………………..
……………………..
– – –
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Zapisovateľ:
……………………..

Školskí dekani:
……………………..
……………………..

Pokladník:
……………………..

Správa seniorálneho archívu:
……………………..
……………………..

Seniorálne výbory:

Vnútromisijný výbor (VMV):
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Školský výbor (ŠV):
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Hospodársky výbor (HV):
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Stavebný výbor (SV):
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Zástupcovia seniorátu na dištriktuálny konvent:

Volení delegáti na dištriktuálny konvent:
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Náhradní:
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Zástupcovia seniorátu na synodu:

Volení delegáti na synodu:
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Náhradní:
……………………..
……………………..

Sudcovia dištriktuálneho súdu:
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Sudcovia generálneho súdu:
……………………..
……………………..

Náhradní:
……………………..
……………………..