SENIORÁTNY KONVENT 2021

Seniorátny konvent Turčianskeho seniorátu.

V nedeľu  22.8.2021 od 14:30 hod. sa konal v ECAV kostole Žilina Seniorátny konvent TUS za účasti zástupcov všetkých 22 cirkevných zborov.

Konvent prebiehal podľa zaužívaných zvyklostí. V úvode nás privítal brat seniorálny dozorca TUS Ivan Trepáč. Úvodnú pobožnosť a zamyslenie mal domáci brat farár a senior TUS Marian Kaňuch.

Po zriadení konventu seniorátnym dozorcom sme sa už venovali samotnému rokovaniu.  Účastníci dostali všetky správy vopred a tak sa mohli dobre pripraviť na konvent.

Brat senior vo svojej správe som zdôraznil vďačnosť za duchovný život seniorátu, ale aj výzvy, ktorým čelíme. Venoval som sa aj súčasnej situácií v cirkvi, ako aj témami  v roku 2020.  Svoje správy krátko uviedli aj noví predsedovia jednotlivých VMV sekcií.

Súčasťou rokovania boli aj voľby, kde boli zvolení noví seniorálni funkcionári za Turiec.

Spoločná záverečná diskusia s bratom seniorom sa nevyhla pálčivým témam súčasného života cirkvi. Bolo dobré, že účastníci mohli slobodne vyjadriť svoje obavy, vieru, pýtať a spoločne hľadať odpovede na otázky, ktoré nás všetkých tak trápia.

Bolo to dynamické, otvorené, konštruktívne a požehnané rokovanie. Kiež je nám všetkým Pán Boh milostivý.

Zapísal:

Mgr. Ladislav Adamovič (poddozorca CZ ECAV Háj)