Inštalácia seniora a úvod dozorcu Turčianskeho seniorátu

Nové predsedníctvo Turčianskeho seniorátu si za deň svojho uvedenia do služby zvolilo práve 1. nedeľu po Zjavení – Nedeľu misie 11. januára 2015. Zborová farárka Oľga Kaňuchová na pôde evanjelického cirkevného zboru v Žiline privítala emeritného biskupa Júliusa Fila, predsedníctvo Východného dištriktu, predsedníctva seniorátov, predsedníctva cirkevných zborov a široké kresťanské zhromaždenie.
Turčiansky seniorát pozostáva z 22 cirkevných zborov. V nich sa vlani konala priama voľba seniora a dozorcu TUS. Do služby v TUS boli uvedení dvaja služobníci milujúci Pána, obaja pôsobiaci v cirkevnom zbore v Žiline a spoločne zapálení pre službu blížnym. Novozvolený senior TUS Marián Kaňuch, žilinský zborový farár, vo voľbe získal 1926 z 1948 hlasov (98,87 %) a brat seniorálny dozorca TUS Ján Beňuch, zborový dozorca CZ ECAV Žilina, získal 1925 z 1948 hlasov (98,81 %). V Nedeľu misie kresťanské zhromaždenie v radosti a vďake voči Pánu Bohu vyprosovalo pre oboch bratov požehnanie do služby.

Slávnostný akt inštalácie vykonal biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol za účasti emeritného generálneho biskupa Júliusa Fila, zborových farárov Turčianskeho seniorátu, seniorky Liptovsko-oravského seniorátu a ďalších významných hostí. Na slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia kresťanských cirkví pôsobiacich v Žiline a predseda Židovskej náboženskej obce Žilina Pavel Frankl. Inštalovaným bratom sa prihovoril biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, ktorý pripomenul „vzájomný záväzok a úlohy, ktoré čakajú nových služobníkov v úradoch seniora a dozorcu – zodpovedne a viac horieť za Božie veci; ostať v službe a hovoriť v nej jazykom učených – o veciach, ktoré nám vyjavil Hospodin a ktoré sú osvetlené svetlom evanjelia či bojovať s dnes už príliš aktívnym sekularizmom. Brat biskup poukázal na príklad Božieho služobníka, ktorý načúva slovu Božiemu a jeho pravdou sa necháva viesť; je poslušný Pánu; všetko vydrží (lebo pozná zdroj svojej útechy); je nástrojom pomoci, občerstvuje ustatých (pastorálna starostlivosť), vie sa obetovať… a všetko robí pravidelne, „každého rána“.

Slávnostnú atmosféru umocnil Komorný orchester z Krpelian, spevokol CZ Žilina, Mužský spevácky zbor zo Záriečia a členovia žilinskej mládeže. Na organe hral Martin Vargovčák, zborový farár CZ Turany. V liturgii spevom modlitby Otče náš poslúžil emeritný generálny biskup Július Filo. Áronovské požehnanie mal brat biskup VD Slavomír Sabol. Slávnostné zhromaždenie spievalo hlboké a v slovách vzácne piesne Kyrie elejson (pieseň č. 192), Zachovaj nás v svojom slove (pieseň č. 288), V jedného Boha veríme (pieseň č. 203) a Chvála Tebe, Bože náš (pieseň č. 343).

Po inštalácii seniora a dozorcu TUS nasledovalo ich poďakovanie a pozdravy hostí, ktoré uvádzal Marek Hrivňák, námestný farár na mieste seniorátneho kaplána TUS. Inštalovaný senior TUS M. Kaňuch vyjadril vo svojom príhovore túžbu zodpovedne viesť službu, ktorá bola kresťanskej cirkvi zverená, „aby táto cirkev bola cirkvou“. Ako svoju osobnú výzvu označil heslo evanjelického cirkevného zboru v Žiline – v službe evanjelia, spojení láskou Kristovou. „Heslo nášho cirkevného zboru ja posúvam ďalej, teda na úroveň seniorátu,“ dodal brat senior Kaňuch. Poďakoval všetkým, ktorí ho na ceste viery doteraz sprevádzali, a vyzval k zodpovednej službe v cirkvi aj mimo nej. Brat dozorca vzápätí vyslovil svoju prosbu za modlitby a adresoval ju celému slávnostnému zhromaždeniu aj celej cirkvi.

Slávnosť inštalácie seniora TUS a úvodu dozorcu TUS bola ukončená evanjelickou hymnou Hrad prepevný, ktorá znela medzi múrmi Evanjelického kostola v Žiline zvučne a radostne. Potom sa slávnostné zhromaždenie presunulo do vedľajších chrámových priestorov, kde na hostí čakalo bohaté občerstvenie, s láskou pripravené domácimi viery. Nech táto príkladná, dôstojná a požehnaná organizácia slávnosti slúži na chválu Hospodina, nášho Boha, a na požehnanie celého cirkevného zboru i celej cirkvi.

Služby Božie boli požehnaným nedeľným stretnutím kresťanov z blízkeho i ďalekého okolia. Všetci sme si mohli pripomenúť, že funkcia v cirkvi nie je, slovami brata biskupa VD S. Sabola, „niečo, z čoho človek profituje“, ale je vždy službou a veľkou drinou toho, kto túži byť Božím služobníkom. Ostáva nám teda úprimne popriať obom do služby požehnaným bratom Božie požehnanie vo všetkom, čo robia, aj nad čím premýšľajú. Nech Pán požehná toto rozhodnutie a nech im obom dá dostatok sily, múdrosti, pokory aj odvahy. Aby tak, ako boli Jemu poslušní doteraz, boli aj v týchto, im zverených úradoch Jeho dobrým nástrojom. Nech sa dobré nápady a vízie ujímajú a prinášajú úžitok v Turčianskom senioráte aj v celej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.