KRIŽOVATKA – Milan Tkáč

 

Križovatka
Dokončenie zo zamyslenia od brata Tkáča,
ktorého časť zaznela na Seniorátnom konvente TUS

Evanjelická cirkev augsburského vyznania má históriu plnú zápasov o Pravdu/Ježišmu riekol: Ja somcesta i pravda i život(Jn 14,6); I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí (Jn 8, 31-32)/. Mnohí za túto Pravdu trpeli posmech, šikanovanie, väzenie i smrť.

Dnes sme na križovatke. Čelíme formalizmu (výrok brata biskupa Jána Hroboňa na inštalácii vo Zvolene). Niečo z toho sme ,,zdedili“ a niečo i sami pridali. Tak sme mnohí oslabili pri nás a medzi nami moc Božieho slova.

Obsah slova „formalizmus“= lipnutie na vonkajšom vzhľade, zdôrazňovanie vonkajšej podoby namiesto obsahu.

  1. a) Ako sme vpustili formalizmus akospoločenstvo:Máme Božie slovo. Ako ho uvádzame do života? Kto má moje prikázania a zachová ich, ten ma miluje (Jn 14,21); Dom na skale – dom na piesku(Lk 6, 47-49).

Voľby v cirkvi: Najrozšírenejšia téma
Vzorom ku voľbám nám je Božie slovo: Pane, ktorý poznáš srdcia všetkých, Ty nám ukáž, ktorého si si z týchto vyvolil…Nato im dali lósy a lós padol na Mateja, i bol priradený k jedenástim apoštolom (Sk 1, 21-26)

… my však dnes robíme kompromis: čosi zo Slova, čosi zo sveta. Urobíme výber kandidátov, ale konečné rozhodnutie sme Bohu vzali!

Toto nie je ojedinelá vec. V Božom Slove čítame: Ak som ja Otcom, kde je moja úcta voči mne? Ak som ja pánom, kde je bázeň predo mnou?– spytuje sa Hospodin(Mal 1,6).

  1. b) Ako som vpustil formalizmus ako jednotlivec:Mám Božie slovo. Ako ho uvádzam do života? Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným(Gal 6,4).Brat, sestra, ak si Ty ku tomuto– formalizmu–nepridal, žehnám Ti, si blahoslavený.

***************************
Dnes prežívame ,,audit“: Účelom auditu je skvalitniť učeníkov
V Starej zmluve dal Boh Izraelcom Slovo. Keď sa odklonili, poslal k nim prorokov – audítorov. Odkaz prorokov v Starej zmluvy bol jasný: Navráťte sa k Hospodinu!

V Novej zmluve, v listoch zborom, hovorí Pán Ježiš Kristus každému spoločenstvu čím žije a čo má robiť (porov. Zj 2-3 kap).

Dnes nám Pán Ježiš Kristus ukazuje v čom nie sme vôňou Kristovou (2Kor 2,15) a necháva nám to, čo nie je Jeho, dobre smrdieť.  Cítime to medzi nami. Tajomstvo je v tom – cítim to i ja pri sebe? Mám milosť rozpoznať v čom konkrétnom som ,,mimo“ a robiť z toho nápravu?(Vyrovnávajte cestu Pánovi Jn 1,23). Orientujem sa podľa pocitov, podľa väčšiny alebo podľa Slova, ktoré je Duch a život (Jn 6,63)? Rozpoznávam, kto je pastier a kto nájomník? Dobrý pastier kladie život za ovce(Jn 10,11). Neuteká a nerobí si z oviec rukojemníkov.

Brat, sestra, toto je kus mojej i tvojej zodpovednosti. Tu nesmiem dať ruky do lona a čakať, čo urobí brat biskup. Tiež je len človek, ktorý potrebuje posilu/… proste za všetkých svätých aj za mňa(Ef 6, 18-19)/. Moja i tvoja povinnosť je toto – Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste, sväté ruky pozdvihujúc bez hnevu a sváru(1Tim. 2,8).

***************************

Križovatka = kríž(niečo ide naprieč, krížom cez predstavy) = rozhodovanie sa

A.Cesta kapitulácie – nie je sila ponížiť ,,JA
B. Cesta zmierenia = cesta kompromisu. Rozšírime formalizmus?
C. Cesta – Priblížte sa k Bohu a priblíži sa vám(Jak 4, 8-10)

Táto cesta, je cestou úzkou/… ale do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, ktorí ju nachádzajú(Mt 7,14)/.  Na túto cestu vedúdvere/Ja som dvere… (Jn 10, 9)/. Tu treba zložiť ,,batoh“,  ktorý bráni vojsť. Nie je možné ten ,,batoh“ pretlačiť.

***************************
Pokánie
***************************

a) Postavenie pyšného SRDCA– Bože, stratili sme kredit. Čo s tým urobíš? Ide nám (ide mne) o seba. (Jer 14, 7-9). Ide nám len o to, aby sme mali „formu“? Mali kredit? (2 Tim 3,5). Na toto Boh neodpovedá (Keď sa budú postiť, nebudem počúvať… Jer 14,12).

b)Postavenie pokorného SRDCA– Bože, proti Tebe sme zhrešili, Teba sme znevážili…Ide nám (ide mi) o Teba(Dan 9, 5-19). Na toto ide nám (ide mi) o TebaBoh odpovedáKeď si sa začal modliť, zaznelo Božie slovo, a ja som prišiel, aby som ti ho oznámil, lebo si obľúbený a vzácny(Dan 9,23).
            Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto (pokoj, porozumenie, kredit) bude vám pridané(Mat 6,33).

ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim(2Kron 7,14).

Vykupujme čas (Ef 5,17), nedajme sa oklamaným ľuďom znechutiťrozumejmečo je vôľa Pánova. Nedajme sa klamať! Zlé reči kazia dobré mravy (1Kor 15,33).

***************************
Vízia
***************************

            Brat generálny biskup Mgr. Ivan Eľko na konvente v Martine (TUS) s radosťou hovoril o ľuďoch, ktorí sú ochotní, pokorní a slúžiaci, a s ktorými sa v službe stretáva.                                                                          V príhovore na MOS v Liptovskom Hrádku brat biskup Eľko hovoril o prameni moci, o vštepení do Pána Ježiša Krista. Inak nie je možné Ho nasledovať – minuli (minul) by som sa cieľa.

Audit musí byť. Účelom auditu je skvalitniť učeníkov.

            Nech nám nechýba pokora voči Bohu (Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás časom povýšil(1Pet 5,6). Nech nám nechýbaani odvaha napredovať (1Tim 4,12-16).
            Ak to máš na srdci, pripoj sa: Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi, aby nám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku, aby Kristus prebýval vierou v našich srdciach, a my zakorenení a založení v láske, aby sme mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie, aby sme sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až na veky vekov. Amen (Ef 3,14-21). Nech sa stane!

**********************
Brat, sestra, ak Ti nie je jedno, čo predostiera Evanjelický posol, pošli im raz denne emailna adresu: epst@tranoscius.sks textom:Skúmajte svoje dielo (Gal 6,4)

14.4.2019    Milan Tkáč