Noc modlitieb v Žiline

Prežiť noc na modlitbách mali možnosť veriaci z cirkevného zboru v Žiline tesne pred tohtoročnými svätodušnými sviatkami. Z piatka na sobotu (22. – 23. mája 2015) sa v sídle Turčianskeho seniorátu už po šiestykrát uskutočnila Noc modlitieb.
„V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a na modlitbách k Bohu strávil noc.“ (Lukáš 6,12)

Jedným z hlavných dôvodov konania tohto podujatia je – v zmysle vyššie uvedeného verša – mať osobnú skúsenosť byť so svojím Bohom, modliť sa k Nemu celú noc. Rovnako, ako sa kedysi modlil Pán Ježiš Kristus. Nie náhodou sa každoročne koná z piatka na sobotu pred svätodušnými sviatkami. Aj takýmto spôsobom chcú žilinskí evanjelici poukázať na dôležitosť svätodušných sviatkov a význam Ducha Svätého v živote kresťana a v živote spoločenstva Božieho ľudu.

Noc modlitieb začína v piatok o 20.00 hod. a trvá nepretržite do soboty rána do 8.00 hod., keď je ukončená Večerou Pánovou. Je rozdelená na jednotlivé časti, z ktorých každá trvá presne jednu hodinu. Počas každej hodiny sa prítomní modlia za jednu konkrétnu oblasť; striedajú sa v nej svedectvá a príbehy ľudí, mládežnícke chválospevy či piesne z Evanjelického spevníka, zamyslenia a, samozrejme, modlitby veriacich. Noc modlitieb dáva priestor reagovať na dianie vo svete v zmysle Biblie – modliť sa za potreby jednotlivcov, za potreby cirkevného zboru, za potreby cirkvi. Vytvára dostatok priestoru myslieť na potreby spoločnosti, sveta. To, čo sa deje v Božej cirkvi, sa týka všetkých kresťanov.

Téma tohtoročnej noci modlitieb bola: „Myslíme globálne, konáme lokálne.“ Ústredným veršom bol biblický text zo Skutkov apoštolov 1, 8: „.. ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárií a až do posledných končín zeme.“ Počas jednotlivých hodín sa mohli veriaci spoločne zjednotiť na modlitbách za kresťanov, ktorí sú pre svoju vieru prenasledovaní, spoločne počúvali príbehy o ľuďoch trpiacich pre svoju vieru. Veľmi silným bol napríklad príbeh o koptských kresťanoch, ktorí boli nedávno v Egypte popravení islamskými radikálmi. Jedna hodina modlitieb bola venovaná problémom, ktoré v súčasnosti hýbu Slovenskom. Zazneli svedectvá zo služby mládeže Rómom a ľuďom na okraji spoločnosti. Zhromaždení veriaci na svojich modlitbách niesli ľudí z Nepálu, ktorých nedávno postihlo zemetrasenie. Modlili sa za väzňov a odsúdených, aby vo svojich životoch našli Pána Ježiša. Na príbehoch utečencov zo Severnej Afriky si veriaci mohli pripomenúť obraz Pána Ježiša, ktorý so svojimi rodičmi utekal z Egypta.

Modlitieb nikdy nie je dosť. Vždy sú potrebné. Modlitby za Turčiansky seniorát, za hojnú prítomnosť Ducha Svätého v živote cirkvi a jednotlivcov, za globálnu politiku… – to sú oblasti, ktoré vyžadujú naše modlitby. Spoločné modlitby upevňujú aj spoločenstvo cirkevného zboru, upevňujú jednotu.

Noc modlitieb žilinského cirkevného zboru je vždy otvorená pre všetkých veriacich bez rozdielu veku. Počas 12-hodinového modlitebného stretnutia sa tento rok na modlitbách vystriedali mladší aj starší členovia cirkevného zboru. Niektorí prišli na jednu, iní na viac hodín. Niekedy sa zišlo 12, inokedy viac ako 40 modliacich sa. Spoločné modlitby všetkých generácií sú vždy veľkým požehnaním a obohatením pre každodenný život cirkevného zboru. Mladí Žilinčania obohatili Noc modlitieb spevom a hrou na rôzne hudobné nástroje počas hodiny venovanej chválospevom nášmu Bohu. Bol to vzácny a požehnaný čas. Ukázal na dôležitosť modlitebného stretnutia v rámci cirkevného zboru a cirkvi. Upriamil veriacich na Krista a na Božie dielo konané medzi nami.

Noc modlitieb môže byť duchovným osviežením pre každý jeden cirkevný zbor. Povzbudzujeme vás k jej organizovaniu.