Organový koncert v Príbovciach

Myšlienka uskutočniť organový koncert v Príbovciach sa stala realitou 21.septembra 2019, o 18:00hod.,  kedy sme privítali medzi sebou v Evanjelickom cirkevnom zbore a.v. Príbovce, organového majstra, profesora organovej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, prof. Mgr. art. Jána Vladimíra Michalka, ArtD.Profesor Michalko svojou mnohostrannou aktivitou patrí k výnimočným osobnostiam slovenskej kultúry. Je výrazným predstaviteľom organového interpretačného umenia v domácom i medzinárodnom kontexte. Nahral viac ako 20 CD a za prínos do slovenskej hudobnej kultúry získal Cenu hudobnej kritiky, Cenu Frica Kafendu, Výročnú cenu Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov a Cenu Sebastian.

Zborový farár Marek Zsabó a zborová poddozorkyňa Zuzana Nudzajová privítali prítomných hostí, medzi ktorými nechýbali ani starostovia niektorých obcí spadajúcich do obvodu Evanjelického cirkevného zboru Príbovce.

Koncert bol naozaj ohromujúci. Profesor Ján Vladimír Michalko svojim nadaním a šikovnosťou rozozvučal čerstvo zrekonštruovaný organ a predviedol všetkým prítomným jeho mohutnosť a majestátnosť. Siegfried Theodor Karg, Georg Böhm, Theodor Grünberger, Ľudovít Rajter, Johann Ludwig Krebs, to sú autori skladieb, ktoré  si mohlo v tento sobotný podvečer vypočuť početné obecenstvo v podaní prof. Michalka. Na záver zahral Ján Vladimír Michalko skladbu  Fantázia – improvizáciu na chorál Hrad prepevný.

Počas koncertu všetci prítomní  prežili príjemný podvečer a vychutnali si nevšedný umelecký zážitok. Z koncertu odchádzali nadšení a kultúrne obohatení. Podujatie bolo spojené s dobrovoľnou finančnou zbierkou, ktorej výťažok bude použitý na dofinancovanie generálnej opravy chrámového organu. Organ bol postavený v roku 1935 firmou majstra organára Jána Tučeka z Kutnej Hory (ČR). Generálnu opravu organu realizovali Organárske dielne Žilina, pod vedením Mgr. Ing. Mariána Mušku. Generálna oprava prebiehala od októbra 2018 do júla 2019  a zatiaľ vynaložené prostriedky na jeho opravu činili 36.300 €.

Ľubomír Žila | 21.9.2019