SENIORÁTNY KONVENT 2019

Seniorátny konvent Turčianskeho seniorátu.

V nedeľu  31.3.2019 od 14:30 hod. sa konal v aule Biblickej školy v Martine seniorátny konvent TUS za účasti zástupcov všetkých 22 cirkevných zborov.

Vzácnym hosťom bol generálny biskup ECAV Ivan Eľko, ktorý poslúžil úvodnou pobožnosťou. V rámci konventu bol súčasťou pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberala víziou cirkvi. V záverečnej časti sa prihovoril konventuálom a odpovedal na rôzne otázky účastníkov v následnej diskusii.

Konvent prebiehal podľa zaužívaných zvyklostí. V úvode nás privítal domáci brat farár a konsenior TUS Milan Kubík. Úvodnú pobožnosť doprevádzala hudobne skupina z ESŠ Martin pod vedením Tomáša Gulana. Krásnym a citlivým spôsobom nám zneli  piesne z evanjelického spevníka.

Po zriadení konventu seniorátnym dozorcom Jánom Beňuchom sme sa už venovali samotnému rokovaniu.  Účastníci dostali všetky správy vopred a tak sa mohli dobre pripraviť na konvent. Vo svojej správe som zdôraznil vďačnosť za duchovný život seniorátu, ale aj výzvy, ktorým čelíme. Pripomenul som peknú slávnosť odhalenia pamätnej tabule Jurajovi Turzovi v Bytči. Venoval som sa aj súčasnej situácií v cirkvi a voľbám, ktoré sa konali v roku 2018. Predstavil som aj dôrazy na rok 2019, kde patrí pokračujúca VMV práca,  vzdelávania na SPK o misijnej práci a o revitalizácii cirkevných zborov a iné. Svoje správy krátko uviedli aj noví predsedovia jednotlivých VMV sekcií. Konvent schválil aj účelovú oferu na dostavbu misijného centra v Žabokrekoch.

Súčasťou rokovania boli aj voľby, kde boli zvolení konsenior za Turiec Milan Kubík, zborový farár Martin. Seniorátny presbyter za ordinovaných Marián Krivuš, zborový farár Vrútky. Delegát na dištriktuálny konvent VD ECAV za ordinovaných Tomáš German, zborový farár Blatnica. Náhradný delegát na dištriktuálny konvent VD za ordinovaných Marek Hrivňák, zborový farár Súľov-Hradná. Delegát na synodu ECAV za ordinovaných Miroslav Eštok, konsenior a zborový farár Záriečie.

Novinkou tohtoročného konventu boli štyri pracovné skupiny, do ktorých boli rozdelení všetci účastníci konventu.  Cieľom bola spoločná diskusia, možné formulovanie nápadov, postrehov, zdieľanie myšlienok pre seniorát, či cirkev a tiež aktívna práca  konventuálov na zasadnutí koventu. Pracovali sme v nasledovných skupinách: (1) Hospodárenie v cirkevných zboroch; (2) Vnútorná a vonkajšia misia; (3) Práca s deťmi a mládežou; (4) Súčasný stav v ECAV, jej postavenie v spoločnosti a návrhy pre prípravu vízie a programu obnovy ECAV na Slovensku. Každá skupina okrem vlastných podnetov, mohla odpovedať na tri otázky: (1) Aké sú najväčšie výzvy, ktorým čelíme v danej oblasti? (2) Aké dobré nápady vieme medzi sebou zdieľať pre požehnaný život zborov, seniorátu a cirkvi?  (3) Čo by sa malo začať robiť, aby sa súčasný stav zmenil k lepšiemu? Po spoločnom čase v pracovných skupinách, každá skupina prostredníctvom svojho hovorcu krátko zreferovala na spoločnom fóre závery zo svojej diskusie. Takto sa aj ostatní mohli dozvedieť dôležité a zaujímavé postrehy pre život cirkvi. Tieto pracovné skupiny, by sme radi zopakovali aj v budúcnosti. Konventuáli tak ešte viac môžu aktívne prispieť k napredovaniu nášho seniorátu.

Spoločná záverečná diskusia s bratom generálnym biskupom sa nevyhla pálčivým témam súčasného života cirkvi. Bolo dobré, že účastníci sa mohli slobodne pýtať a spoločne hľadať odpovede na otázky, ktoré nás všetkých tak trápia.

V závere sme prijali spoločnú výzvu k súčasnej situácii v cirkvi s nasledovným textom: “V hlbokej pokore pred Pánom Bohom a v odovzdanosti  do Božej vôle prijímame nasledovnú výzvu konventu TUS: (1) Prosíme všetkých členov TUS, aby dôverovali svojim zvoleným predstaviteľom, predsedníctvu seniorátu,  najvyššiemu orgánu – seniorátnemu konventu a prijali s porozumením našu výzvu, že my členovia konventu TUS rešpektujeme výsledky volieb najvyšších cirkevných predstaviteľov. Novozvoleným členom generálneho predsedníctva i členom dištriktuálnych predsedníctiev vyjadrujeme podporu.  (2) So zármutkom pozorujeme aktuálne pôsobenie týždenníka EPST. Prosíme a vyzývame predstavenstvo a.s. Tranoscius, aby neodkladne zvolalo Valné zhromaždenie, na ktorom budú môcť byť riadne, v zmysle Obchodného zákonníka, zvolení členovia predstavenstva a dozornej rady, ktorí budú mať dôveru väčšiny akcionárov a.s. Tranoscius, teda členov cirkevných zborov, seniorátov, predsedníctiev dištriktov a predsedníctva cirkvi. ”

Bolo to dynamické, otvorené, konštruktívne a požehnané rokovanie. Kiež je nám všetkým Pán Boh milostivý.

Marián Kaňuch, senior TUS