SYNODA 2022 – FOTO a VIDEO

24-26.6.2022 sa konala SYNODA ECAV na Slovensku

Synodáli sa venovali schvaľovaním správy Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, správy Zboru biskupov ECAV na Slovensku, správe o generálnej podporovni a správe o činnosti komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV a správam synodálnych výborov: vieroučný, bohoslužobný, právny, generálny hospodársky, školský, misie, zahraničnej misie, cirkevnej hudby a hymnológie, mediálneho výboru, správa dekana EBF,  .

Taktiež sa venovali téme financovania evanjelickej cirkvi ktorá vyvolala medzi členmi Synody ECAV živú debatu. Prítomní sa snažia hľadať konsenzus a nastaviť poplatky do Fondu finančného zabezpečenia čo najefektívnejšie pre malé aj väčšie cirkevné zbory. Ak dnes definitívny výpočet príspevku synodáli nechvália, príležitosť bude ešte počas jesenného rokovania Synody.

Video zo synódy nájdete TU