Volebný konvent – voľba generálneho dozorcu

V našich zboroch sa po skončení hlavných služieb Božích uskutoční volebný zborový konvent – voľba generálneho dozorcu ECAV.

Do funkcie generálneho dozorcu Kandidačná porada vo Zvolene na svojom zasadnutí dňa 4. apríla 2022 v tajnom hlasovaní odporučila do volieb na funkciu generálneho dozorcu ECAV dvoch kandidátov: Petra Gärtnera a Renátu Vinczeovú.

Každý z nich mal povinnosť predložiť svoj životopis, čestné prehlásenie, výpis z registra trestov a motivačný list s uvedením dôvodov, pre ktoré sa rozhodol uchádzať o funkciu generálneho dozorcu ECAV. Kandidačná porada skontrolovala, či jednotliví kandidáti spĺňajú základné podmienky kandidácie, ako ich stanovujú cirkevnoprávne predpisy, a následne o každom jednom hlasovala.

Ponúkame vám teda životopisy a osobné stanoviská oboch kandidátov:

ProfilMeno a priezviskoŽivotopisOsobné stanovisko
PETER GÄRTNER_smallPETER GÄRTNERPrečítaťPrečítať
RENÁTA VINCZEOVÁRENÁTA VINCZEOVÁPrečítaťPrečítať