Zomrel evanjelický farár Miroslav Hvožďara

Vo štvrtok 11.2.2021 v ranných hodinách nás vo veku 84 rokov navždy opustil evanjelický farár Miroslav Hvožďara st., ktorý pätnásť rokov pôsobil ako zborový farár v cirkevnom zbore Záriečie. Posledných päť rokov svojho pôsobenia v púchovskej doline zastával aj úrad konseniora Turčianskeho seniorátu. Rovnako pôsobil ako administrátor nášho cirkevného zboru.

Miroslav Hvožďara sa narodil v Starej Turej, ordinovaný za kňaza evanjelickej cirkvi bol v roku 1959 v Prešove. Od roku 1960 ho na životných cestách sprevádzala manželka Oľga. Ich manželstvo bolo požehnané troma synmi. Jeho prvým pôsobiskom sa stal cirkevný zbor Nové Mesto nad Váhom, kam nastúpil až v roku 1962 ako kaplán. Dovtedy pracoval dva roky ako ošetrovateľ v nemocnici v Myjave. Po roku odišiel do Trenčína, kde bol tiež kaplánom. Od roku 1964 pôsobil dvanásť rokov v Slavošovciach, potom desať rokov v Hlbokom do roku 1986.

Rok 1986 bol v záriečskej cirkvi rokom jubilejným. Uplynulo totiž 200 rokov od posviacky tolerančného chrámu Božieho. Súčasne však tento rok poznačil náhly odchod farára Kamila Madudu.  Dňa 12. novembra privítal zbor Miroslava Hvožďaru, ktorého ustanovil biskupský úrad za námestného farára. Po právoplatnom zvolení bol slávnostne uvedený do úradu zborového farára 25. septembra 1988. Za jeho pôsobenia bolo vo Vydrnej vybudované misijné stredisko Nádej i obnovená zvonica, vystavaný nový chrám Boží v Zbore, obnovený zborový dom v Záriečí. Rovnako boli elektrifikované zvony v Záriečí a mnoho iného. Tiež sa pekne rozvíjala práca s mládežou a deťmi a bohato sa rozvíjala zborová práca vrátane vzácnych kontaktov a partnerstiev doma i v zahraničí. V roku 2001 Miroslav Hvožďara končí svoje pôsobenie v rozsiahlom záriečskom cirkevnom zbore a odchádza do Čáčova, kde pôsobil ako farár vo výslužbe. So Záriečím sa celá jeho rodina rozlúčila na službách Božích 11. marca 2001.

Aj napriek odchodu zo Záriečia sa stále zaujímal o život cirkevného zboru a prostredníctvom mnohých udržiaval živé kontakty so zborom. Ešte aj vo svojom pokročilom veku bol stále aktívnym farárom a kazateľom a vypomáhal na mnohých miestach. Toto povolanie ho napĺňalo a stalo sa jeho životným poslaním, v ktorom mu bola oporou celá jeho rodina.

Posledná rozlúčka s Miroslavom Hvoždarom sa bude konať v nedeľu 14.2.2021 v evanjelickom kostole v Sobotišti.