Misijné Služby Božie v Turčianskych Tepliciach

Skvelá myšlienka, nádherné počasie a spolupráca CZ ECAV Háj s mestom Turčianske Teplice bola zárukou krásneho podujatia s názvom Misijné Služby Božie. Na námestí priamo pred mestským úradom sa nás zišlo viac ako 200 veriacich i neveriacich ľudí, ktorí boli oslovení hudbou a Božím slovom. Celý program bol rozdelený do dvoch blokov. Slávnostné misijné Služby Božie a koncert dvoch našich zborových spevokolov, staršieho “Poltón“ a mladšieho “Elaia“.

Na úvod zaspieval spevokol „Elaia“ pieseň „Boh je Láska“ a všetkých nás privítal veselým pozdravom brat dozorca Ing. Branislav Záborský. Radostné piesne z nášho evanjelického spevníka v doprovode domácej kapely zneli celým námestím mohutne a dôstojne. Hlavnou myšlienkou Misijných Služieb Božích bolo Evanjelium Pána Ježiša Krista. Kázňou nám poslúžila sestra farárka Mgr. Zuzana Lipovská. Slovo Božie na oslavu Božej prítomnosti v našich životoch zaznelo z evanjelia podľa Jána, z 1. kapitoly. ,,A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa, Baránok Boží! Tie slová počuli oní dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že Ho nasledujú, riekol im: Čo hľadáte? Spýtali sa Ho: Rabbi, čo v preklade značí: Majster – kde bývaš? „Povedal im: Poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zostali ten deň u Neho; bolo (totiž) okolo desiatej groš–drachma podvečer.“ Jedným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Tento našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade značí Pomazaný (čiže Kristus),„a priviedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš pozrel naňho, povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter (Jn 1: 36-42).
Sestra farárka Mgr. Zuzana Lipovská nás evanjeliom pozvala všetkých do stanu ku Kristovým nohám. Náš život je neraz podobný životu učeníkov Ondreja a Šimona. Máme veľa otázok, pochybností, ale v skutočnosti hľadáme pokoj v živote a očistenie hriechov. Pán Ježiš nám ponúka odpustenie, spásu, domov večný a nový začiatok – s novým menom.
Prítomnosť Ducha Svätého a Jeho povzbudenie bolo cítiť celým námestím a prejavilo sa radostnými modlitbami kňazov Mgr. Tomáša Lipovského, Mgr. Bevana Steina a brata poddozorcu Mgr. Ladislava Adamoviča.
Následne nás pozdravil pán primátor Mgr. Igor Hus, ktorý poďakoval všetkým prítomným a prejavil úprimnú radosť nad touto možnosťou duševného, nedeľného povzbudenia. Po Áronovskom požehnaní zaznel koncert našich spevokolov. Piesne boli nádherné, spev sa dotýkal duše i ducha človeka a vyvolal vďaku pred živím Pánom Bohom.
Na konci tohto milého stretnutia brat farár Lipovský poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave Misijných Služieb Božích. Najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu, ktorý bohato požehnal toto stretnutie a preto Jemu patrí česť a chvála. Tešíme sa, čo ďalšie má pre nás Pán Boh pripravené.