Zborové „dvojdnie“ v Príbovciach

Zborové „dvojdnie“ v Príbovciach
Vyvrcholením osláv 230. výročia založenia samostatného evanjelického a. v. cirkevného zboru v Príbovciach bolo zborové „dvojdnie“ v dňoch 28. a 29. septembra 2013 pri príležitosti prvých služieb Božích konaných v tomto cirkevnom zbore. Zároveň uviedli nový, obnovený erb CZ ECAV Príbovce.
Cirkevný zbor v Príbovciach si dal za cieľ v tomto pamätnom roku širšej verejnosti, ako aj svojim členom prostredníctvom prezentácie histórie cirkevného zboru predstaviť históriu cirkevného zboru, a tak budovať evanjelickú identitu svojich členov, ako aj povedomie a obraz o evanjelickej cirkvi. Počas celého roka sa v zbore konalo množstvo rôznych akcií a podujatí.

Prvé služby Božie sa tu konali v nedeľu 28. 9. 1783 na Václava a slúžil ich Augustín Doležal, sučiansky farár. Listina, ktorou bolo povolené vykonávanie náboženstva v Príbovciach, bola vydaná 11. 8. 1783, Na základe tejto listiny muselo sa zemské panstvo, rodina Benických, zaviazať, že vybuduje chrám, faru a školu. Muselo sa tiež zaviazať, že sa bude starať o tieto budovy a bude ich aj udržiavať. Zároveň sa musí postarať aj o plat farára a učiteľa.

V súčasnosti má náš zbor 1270 registrovaných veriacich v 14 obciach krásneho a malebného Turca. Cirkevný zbor tvoria evanjelici z Príboviec, Koštian nad Turcom, Turčianskeho Petra, Trebostova, Trnova, Valče, Beníc, Rakova, Ležiachova, Socoviec, Slovian, Kláštora pod Znievom, Turčianskeho Ďura a Vrícka.

Oslavy začali v sobotu 28. 9. 2013 tematickými prednáškami. Prednášku o heraldike ECAV a obnovenej symbolike zboru mal PhDr. Ladislav Vrtel, A.I.H., akademik Medzinárodnej heraldickej akadémie a hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu, tajomník Heraldického klubu, člen Heraldickej komisie, správca Heraldického registra SR, predseda Heraldickej komisie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a herold Slovensko. Druhú prednášku o živote a diele prvého príbovského farára Juraja Ribaya mal bývalý riaditeľ Národného bibliografického ústavu SNK doc. Dr. Miloš Kovačka, CSc.

Po prednáškach a malom občerstvení nasledoval hudobno-dramatický program pod názvom „Príbeh zvonov z Príboviec“. Tento program pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine za spolupráci farského úradu, Občianskeho združenia Nádej človeka, ako aj obce Príbovce. V programe bola predstavená história tunajších zvonov, ktoré sú najväčšie v Turci, obohatená o príbehy a záznamy zo svetských a cirkevných kroník. V programe vystúpili amatérski umelci – hudobníci, speváci a recitátori, spoluúčinkoval aj evanjelický spevokol. Čestnými hosťami podujatia boli predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár a administrátor Turčianskeho seniorátu Mgr. Marián Kaňuch (CZ Žilina).

V nedeľu 29. 9. 2013 oslavy pokračovali slávnostnými službami Božími v evanjelickom kostole. Prítomných privítal zborový farár Mgr. Marek Szabó a zborový dozorca Peter Šalát. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnil aj brat biskup Západného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol, ktorý poslúžil kázňou slova Božieho, a služby Božie liturgovali domáci zborový farár Mgr. Marek Szabó a farárka Mgr. Zuzana Szabóová. Čestnými hosťami boli starostovia obcí Príbovce a Rakovo, predseda občianskeho združenia Nádej človeka doc. Ing. Kamil Cejpek, CSc., ako aj rímskokatolícky kňaz Mgr. Štefan Barila z farnosti vo Valči.

Okrem bohatého kultúrneho programu bol program slávnostných služieb Božích obohatený aj o ceremóniu, počas ktorej bol uvedený do života aj nový obnovený erb cirkevného zboru. Z rúk PhDr. Ladislava Vrtela zborový farár prevzal erbovú listinu o zaregistrovaní erbu do heraldického registra Slovenskej republiky.

Po ukončení slávnostných služieb Božích pri príležitosti 230. výročia založenia cirkevného zboru v Príbovciach sa účastníci osláv presunuli na starý evanjelický cintorín, ktorý sa už v súčasnosti nevyužíva. Tu oslavy pokračovali pietnou spomienkou na rodinu Benickú. Členovia tejto zemianskej rodiny stáli pri založení evanjelického zboru v Príbovciach a dlhé roky boli horliví podporovatelia a patróni cirkevného zboru.

Po piesni „Kto za pravdu horí“ a krátkych príhovoroch biskupa Mgr. Slavomíra Sabola, domáceho zborového farára Mgr. Mareka Szabóa a starostu obce Príbovce Ing. Jaroslava Brzáka, PhD., bola bratom biskupom odhalená pamätná doska tejto rodine v miestach, kde pôvodne stála ich majestátna architektonicky upravená neogotická rodinná hrobka. Táto rodinná hrobka bola v roku 1985 na podnet vtedajšej štátnej moci zbúraná a miesto posledného odpočinku príslušníkov rodiny ostalo neoznačené.